ساز در دستم می لرزد.

زخمه ای می زنم از دل تنگی ...

صدايش حزن آلود است

مرا تا بالين تو می برد خرامان ، خرامان

ياد غمت

           ياد با کس نگفتنم

                                   ياد به دل نهفتنم

کنون باز ساز در دستم می لرزد

زخمه ای ديگر بايدش

 زخمه زنی ديگر .....