آنان که علی را خدا پندارند

کفرش به کنار

عجب خدايی دارند ......

عدل علی که ديگر يافتنی نيست ولی ياد مهربانی اش ستودنی ست .

از همه دوستانی که اين روز رو به من تبريک گفتن ، متشکرم .

متاسفانه کسالت توان نوشتن بر من نداد و قلم يادش رفت بامداد خسته را ...