دوستان منع کنندم که چرا دل به تو دادم

                             باید اول ز تو پرسید که چنین خوب چرایی .....

عطرت با یادت خواب ام را حرمتی جاودانه بخشید ...

بی حضورت ، اینجا سرشار از حزنی جاوادنه است ...