از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد

                         و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد

با عشق تو در خاک نهان خواهم شد

                           با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد