دستم بوی گل می داد

مرا به جرم چيدن گل محکوم کردنند

اماهيچ کس فکر نکرد شايد من يک گل خواسته باشم ....

                                                               ارنستو چگورا