به ياد بسپار آن دم را که مردم ما را با انگشتانشان راندنند

و من و تو

تنها به گرمای آغوش هم دل خوش کرديم ....