حريق باد مرا سوخت

                      سوخت

                               آبم کرد ...

نگاه کن بگذر .

وگرنه ، اين تو و اين پهنه پريشانی ...

بامداد با عطر يارانش هنوز نفس می کشد ...