مرا به هيچ بدادی و من هنوز بر آنم

                              که از وجود تو مويی به عالمی نفروشم