آخرين ضربه قلب به واپسين دم حيات اصابت کرد .

                                                  پرويز شاپور

بايد باور کرد !! عمران صلاحی از لا به لای هوای اينجا رفته .

عمران به يش دوستانش رفت ، شاملوی دوست داشتنی ، شاپور مهربان و ....

روحش شاد  که به قول دوستانش ، او کاری می کرد که پيشانی مردم اتو می شد ....