به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم...

 شمايل تو بديدم ،

نه عقل ماند و نه هوشم ...