دل من همی داد گفتی گواهی

که باشد مرا روزی از تو جدایی

جدایی گمان برده بودم ولیکن

نه چندان که یکسو نهی آشنایی

 

این روزها خیلی تنهام . سکوت در و دیوار مرا تا قعر تنهایی می برد . دل می خواهد فریاد بزند ولی بغض راه گلو را بسته ....