به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد

و به مجنون و به لیلا شدنش می ارزد

این روزها بر فراز خرابه های دلم هوا آفتابیست و من سرشار از اویم...