زندگی داستان مردیست یخ فروش که از او پرسیدنند؟

فروختی ؟

گفت : نخریدنند ولی تمام شد ...