آيين زندگی اين است

                 يکی می ماند ، يکی می رود

افسوس ، افسوس

             آن کس که رفت ، می بايست می بود ..........

صبح دمان دستم بر کاغذ لرزيد واين سطر ها رنگ پيدا کرد ......