من بی سبب به چشمان تو نگريستم .

 اکنون سالهاست که منزلگاه من خمه ابروان توست.........