بازم خبر بد::: اين بار م. آزاد با مرغ هوا دوست شد ......

بسيار سخته شنيدنش ، باز هم مردمان مرده پرست علم بر می دارند و از محمود مشرف تهرانی( م آزاد )  سخن خواهند گفت و مقاله پشت مقاله ....

بازم استاد عليزاده ؛ که توی کار به تماشای آب های سپيد نام م.آزاد و دوباره پر رنگ کرد . استاد هم در خموشی ؛ رخت از جهان بر کشيد . در زير قطعه ای از شعر استاد را بخوانيد و به سکوت ۲۵ ساله اش بيشتر بينديشيد :

گل من ميان گلهای کدام دشت خفتی
به کدام راه خواندی
به کدام راه رفتی مه من
تو راز ما را به کدام ديو گفتی؟
که بريده ريشه مهر،
 شکسته شيشه دل
منم اين گياه تنها
به گلی اميد بسته...

همه شاخه ها شکسته!
به اميدها نشستيم و به يادها شکفتيم
در آن سياه منزل
به هزار وعده مانديم
به يک فريب خفتيم .