دوستانی عميق آمده اند ، چهره هايی که غرقشان شده ام . ميوه هايی که هنوز من به باغ کمالشان کالم .

تنهاييم را با تو قسمت می کنم ، سهم کمی نيست ، گسترده تر از عالم تنهايی من عالمی نيست .......

 تقديم به بابک عزيزم ، که حضورش سرشار می کند مرا از عالم خيال.........