دل و دماغ نوشتن نداشتم ولی انقدر دلم پر بود که نشد ننويسم ......

زندگی بازيست !!

 ما خود صحنه می سازيم تا بازيگر بازيچه های خويش باشيم .

زين درد روان فرسای من ، بازيگر بازيچه های ديگران بودم .

گرچه می دانستم اين افسانه را از پيش ، زندگی بازيست.

زندگی بازيست .......