کسی نيست که حتی برايش بگوييی کسی نيست .....

عشق چيه؟

سه دقيقه نگاه؟            سه ساعت خنده ؟

سه روز آشنايی؟           سه هفته وفاداری؟

سه ماه بی قراری؟         سه سال انتظار؟

سی سال پشيمانی ؟؟؟؟؟؟؟؟

 سعی کن طوری زندگی کني که وقتی مردی ، يک نفر پيدا بشه که برای رفتنت دل تنگ بشه ، نه به خاطر تنها شدن خودش .....