در زندگی زخم هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد .

اين درد ها نمی شود به کسی اظهار کرد ، چون عموما عادت دارند که اين درد های باور نکردنی را جزء اتفاقات و پيش آمدهای نادر و عجيب بشمارند و اگر کسی بگويد يا بنويسد ، مردم بر سبيل عقايد جاری و عقايد خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخر آميز تلقی بکنند ....

                                                                  بوف کور - صادق هدايت