سلاخی

می‌گريست

به قناری کوچکی

دل باخته بود.

                 ( شاملو )