ديدی ماندم در سياهی ...

من که سرشار از رنگ بودم !!!

تو از کدامين سپيدی سخن می گفتی ؟؟؟

طلوع ،  تنها خاطره ايست ،  از زمان با تو بودن ....