با رفتن به صفحه زير می توانيد گفتگوی من را با استاد طلوعی( نوازنده قديمی تار ) بخوانيد که در سايت بی نقاب در تاريخ ۲۱/۴/۸۴ ثبت شده است . مصاحبه بسيار طولانی و زيبا بود و استاد بسياری از جاها مانع از ضبط  کردن شد ......

http://www.bineghab.com/Details-Interview.asp?offset=75&Interview_ID=81