زمان را ببين ،‌چه بی رحمانه نظاره گر سکوت ماست ...

در پس اين ثانيه ها ، صدايت همواره با من است ...

سکوت اين بار بر زمان حاکم شد

وآن گاه  دانستم

طعم آخرين بوسه بر لبانت

حسرتی ست که به يادگار از زمان خواهم داشت ....