درد عشقی کشيده ام که مپرس

زهر هجری چشيده ام که مپرس

گشده ام در جهان و آخر کار

دلبری بر گزيده ام که مپرس

من به گوش خود از دهانش دوش

سخنانی شنيده ام که مپرس