در گذرگاه زمان ، عشق ها می ميرند.

رنگها ، رنگ دگر می گيرند ....

و فقط خاطره هاست ، که چه شيرين و چه تلخ ، باقی می مانند.....