دلم را بردی به که گويم يار

غمم نخوردی ز چه جويم يار

سرو روانم ، آرام جانم ، بی تو نمانم ، دردت به جانم

گر يار من بر افکند ، از رخ نقاب رويش

عالم به هم بر می زند از انقلاب مويش

سرو روانم ، آرام جانم ، بی تو نمانم ، دردت به جانم

صدای شجريان ،  شب گريه من و ياد کسی که دوستش دارم .....