برگ از شاخه خسته شده بود ، پاييز را بهانه کرد .....