دوستی به من گفت : اگه چيزی رو که دوست داری  به دست نياری ؛،

مجبوری اون چيزايی رو که داري، دوست داشته باشی !!!!