خدايا تو بوسيده ای هيچ گاه 

                           لب سرخ فام زنی مست را ؟!

به وسواس لرزيده دستان تو        

                         به پستان کالش زدی دست را ؟!

خدايا تو احساس اگر داشتی  

                         دلت را چو من سخت می باختی

برای خود ای ايزد بی خدا    

                          خدای دگر نيز می ساختی