بگذار سر به سينه من ،

تا بگويمت : 

    اندوه چيست

          عشق کدام است

                        غم کجاست !!؟؟

بيمار خنده های توام ، بيشتر بخند   ......

خورشيد آرزوی منی ، گرم تر بتاب   ......