نبودنت ، بودنم را به مخاطره می افکند .....

 

به ياد پرويز شاپور ( که خيلی دوستش داشتم )

روزها بی هيچ بهانه ای می گذرند و من نگران آن دو چشم بارانی ام .....