شب را با تو سر کرده ام

تمامی شب را

زمانی که زمين تاريک می شود

با زنده گانش و مرده گانش

و چون بيدار می شوم ناگهان

در ميان سايه ها

بازويم بر کمرگاه ات حلقه می شود .

نه شب ، نه خواب

توانسته جدای مان سازد .

                                                پابلو نرودا