عشق سرخ است !

سرخ سرخ ، به رنگ خون

با همان صلابت ، که از عقيق زخم سينه

به بيرون می تراود و شقايق و لاله

بر گستره زمين ، می پروراند .

عشق آبی نيست !

اگر اندوهی دارد ، ميرا و فانی ست .

و شادی هايش اما ،

جاودانی ست .

هرگز نمی ميرد !

جان می بخشد !

و گاهی نيز ، جان می ستايد !

ولی هميشه ، زنده است .....