ای که گفتی ، عشق را هجران درمان می کند

 

                            کاش می گفتی که هجران را چه درمان می کند