گر خون دلی بيهوده خوردم ، خوردم

چندان که شب و روز شمردم ، مردم

                                     آری ، همه باخت بود سر تا سر عمر

                                      دستی که به گيسوی تو بردم ، بردم