يکی بود ، يکی نبود . اونی که بود تو بودی و اونی که نبود ، من بودم .

يکی داشت و يکی نداشت . اونی که داشت تو بودی و اونی که تو رو نداشت ، من بودم .

يکی خواست و يکی نخواست . اونی که خواست تو بودی و اونی که بی تو بودن رو نخواست، من بودم .

يکی آورد و يکی نياورد . اونی که آورد تو بودی و اونی که به جز تو به هيچ کس ايمان نياورد ، من بودم .

يکی برد و يکی باخت . اونی که برد تو بودی و اونی که دل به تو باخت من بودم .

يکی گفت و يکی نگفت . اونی که گفت تو بودی و اونی که دوستت دارم  رو به هيچ کس به جز تو نگفت من بودم .

يکی موند و يکی نموند . اونی که موند تو بودی و اوني که بی تو نموند من بودم .....