اين صفحه را باز کنيد تا سهراب سپهری را بيشتر يشناسيد ، آن هم از زبان

کسی که وجودش را می پرستيد ....

http://www.bineghab.com/Details-Interview.asp?offset=135&Interview_ID=39