من هفته به پايان نرسيده از اين شهر سفر میکنم

به سرزمين مادريم ، به سبز نمناک شمال

به سرزمين کودکيم به شهر ياد ها به عطر ياس ها

می روم خود را مگر پيدا کنم .....