جاده پر پيچ مثل دل من

جاده پر مه مثل دل تو

نگاهم در انتهای جاده در انتظار توست .......