شب فرو می افتاد

به درون آمدم و پنجره ها را بستم .

باد با شاخه در آویخته بود .

من ، در این خانه تنها ، تنها .

غم عالم به دلم ریخته بود .

ناگهان حس کردم :

که کسی ،‌ آنجا ، بیرون ، در باغ ، در پس پنجره می گرید ....

صبحگاهان ، شبنم

می چکید از گل سیب .....