زيبا ترين حرفت را بگو

شکنجه ی پنهان سکوت را آشکاره مکن

و هراس مدار از اينکه بگويند

ترانه ای بيهوده می خوانيد .

چرا که ترانه ما

ترانه بيهودگی نيست ....

چرا که عشق

حرف بيهوده نيست ....