دوستی ، ايستادن زير باران و خيس شدن با هم نيست .

دوستی آنست که يکی برای ديگری چتری شود و او هيچ وقت نداند که چرا خيس نشد .......

                                              باز هم بابک و لحظه های لمس شده .....

/ 0 نظر / 6 بازدید