بياييد قدم در راه بی برگشت بگذاريم ....

/ 4 نظر / 6 بازدید
مهتاب

هر کجا که بريم آسمون همين رنگه.......

ماهي كوچولو

بیایید قدم در راه بی برگشت گذاریم قدم در راه عشق بی ماوا گذاریم بیایید از غم جان ها رها شیم شویم عشق و از این عالم جدا شیم ........................................................

رهگذر

به گمانم آنروز که زاده شديم .در اين راه قدم گذاشتيم.

ماهي كوچولو

یه جمله درباره زندگی به زبون بچه گونه .... بهترین جمله جایزه داره