از کفم رها شد قرار دل

                                   نيست در دو دستم اختيار دل

خموشانه نام آلبومی از استاد محمد رضا لطفی که آرامشی در وجود من دميد در اين ايام که تنهايی همدم روزهای پر سکوت من بود ..... 

بس که هر کجا رفت و بر نگشت

                                      ديده شد سفيد ز انتظار دل

صدای سازش ، قطره ای اشک شد بر سيم های سه تار من که يارای نواختن نداشتند در سکوت مبهم زمان ....

/ 0 نظر / 9 بازدید