ارغوان

شاخه هم خون جدا مانده من

آسمان تو چه رنگ است امروز ؟

آفتابی ست هوا یا گرفته ست هنوز ؟ 

من در این قطعه که از دنیا بیرون است

آسمانی به سرم نیست

از بهاران خبرم نیست

آنچه می بینم دیوار است ....

تو دنیای هر کسی یک خاطره جا مونده یک جایی هست . مثل استاد ابتهاج که می دونم که توی خیابون حقوقی یک خونه داشت و درخت ارغوان و اونجا سالها پیش کاشت. حالا اون نماد خاطرات ترک خورده هر کسی هست . من اون درخت و دیدم و با شعر سایه بار ها  گریستم....

/ 0 نظر / 9 بازدید