من از سکوت ممتد اشيا خسته ام .

من از روزهای بی حادثه خسته ام .

خسته ام و در اين تنهايی  ، خيره نگريستن آموخته ام .

من  در اين  وسعت تنهايی بی کسی  آموخته ام .

من فرياد می زنم ، ای خيره ترين نگاه من ، بی تو ،بارها و بارها زنده مردن را آموخته ام .....

/ 0 نظر / 4 بازدید